Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM https://www.kardiolog.bialystok.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
https://www.kardiolog.bialystok.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta
przez Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Lisowski.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1. Serwis: serwis internetowy https://www.kardiolog.bialystok.pl;
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Właściciel: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Lisowski, Aleja 1000-lecia
Państwa Polskiego, 10A lok. 64 , 15-111, Białystok, NIP: 966-120-42-18, REGON:
052255691;
4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania
stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym oraz numer;
3. Celem Polityki jest w szczególności:
a.i.1.a.i.1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania
Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa
telekomunikacyjnego;
a.i.1.a.i.2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie
odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących
przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących
Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz
usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych
przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j.
ze zm.);
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2017.1219 t.j. ze zm.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.
L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z
przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników
przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia
innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w
szczególności Rozporządzenia.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i
innych osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności
Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na
zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi
zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje
dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom,
których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w
tym osobom tym przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
celem ochrony swoich praw.
6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym
poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim
przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby
personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie
informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu

wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez
wysłanie wiadomości na adres Właściciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i
wyłącznie na polecenie Właściciela.
§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies,
aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej
efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela,
oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym,
służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa)
wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki
sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje
szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może
spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji
przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści
zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga
logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu
końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne
zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie
powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub
oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych
technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem
data r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

• Przeglądarka Opera
• Przeglądarka Firefox
• Przeglądarka Chrome
• Przeglądarka Internet Explorer
• Przeglądarka Safari


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej>>>